18. ปริมาณการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น”

ใน พ.ศ. 2562 มีการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้นรวมทั้งสิ้น 68,798 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 2.20 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น 70,501 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าน้ำมันดิบ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า การนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้นของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในพลังงานทุกประเภท ยกเว้นน้ำมันสำเร็จรูปที่มีการส่งออกมากกว่า
การนำเข้าพลังงาน (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2563)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบว่า มีการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้นรวมทั้งสิ้น 35,269 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 2.92 จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. 2562 ที่มีการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น 36,329 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยจำแนกเป็นน้ำมันดิบ 21,069 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ถ่านหิน 7,369 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว 6,503 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และไฟฟ้า 1,098 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ สำหรับน้ำมันสำเร็จรูป มีการส่งออกพลังงานสูงกว่านำเข้าพลังงาน 770 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2563)

ปริมาณการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น จำแนกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. 2553 – 2562

หมายเหตุ: 1.  การนำเข้า (สุทธิ) พลังงาน หมายถึง การนำเข้าพลังงานที่หักลบการส่งออกพลังงานแล้ว
2. เครื่องหมายติดลบ (-) หมายถึง มีการส่งออกพลังงานสูงกว่าการนำเข้าพลังงาน
ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2563)

 ดาวน์โหลดข้อมูล